Satuwdan soň hyzmat

Bütin hyzmat prosesi

Surat

Sorag

E-poçta, whatsapp, telefon jaňy we ş.m. bilen habarlaşyň.

Kino

Gepleşik

Önüm, kompaniýa we ş.m. hakda has giňişleýin biliň

Surat

Şertnamany döretmek

Şol sanda önümiň modeli, bahasy, bahasy, gurşun wagty we ş.m.

Locationerleşýän ýeri

Töleg goýumy

Ilki bilen 30%, T / T we Western Union-y goldaň

Locationerleşýän ýeri

Önümçilik tertibi

Içerki syn, ýygnamak, garrylyk, QC, paket

Kino

Jemleýji töleg

Iberilmezden 70% öň

Surat

Eltip bermek

Deňiz / howa / ekspress arkaly

Locationerleşýän ýeri

Müşderi barlagy

Bukjada we ekranda zeperiň bardygyny barlaň

Locationerleşýän ýeri

Tehniki goldaw

Islendik tehniki goldaw üçin biziň bilen arkaýyn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Kino

Müşderiniň gaýdyp gelmegi

Kompaniýamyza hoş geldiňiz we ýene-de hyzmatdaşlyk ediň

Orta satuw önümçilik prosesi

Surat

Içerki syn

Utgaşdyryjy, tehniki adamlar, alyjy

Kino

Material taýýarlyk

Ekranlar, tagtalar, kabeller

Surat

Arassa taýýarlyk

Tozsyz otaga girmezden ozal arassa taýýarlyk

Locationerleşýän ýeri

Bölekler ýygnanýar

Ekrany tagtalar, kabeller we ş.m. bilen ýygnaň

Locationerleşýän ýeri

Ekran synagy

Ekranyň erbet piksel, açyk çyzyk, gürleýjiler, portlar we ş.m.

Kino

Garrylyk synagy

72 sagatdan soň gaýtadan işläň

Surat

Taýýar önümler

QC-den soň gowy işleýän önümler

Locationerleşýän ýeri

Gaplamak gutusy

Köpük + karton + agaç gap

Satuwdan soň hyzmat

Surat

Satuwdan soň hyzmat wadasy

Satuwdan soň hyzmat wadasy

Kino

Hyzmat prosesi

Hyzmat prosesi

Surat

Haryt hiliniň kepilnamasy

Haryt hiliniň kepilnamasy

Locationerleşýän ýeri

Hyzmat topary

Hyzmat topary