baner (3)

habarlar

Sanly belginiň ulanylyşy

Sanly belginiň ulanylyşy

Sanly bellik, akymly media serweriniň we dürli gutujyklaryň utgaşmasy arkaly dürli amaly ulgamlary we çözgütleri üpjün edýär.Systemshli ulgamlar dürli multimediýa maglumat ulgamlaryny işletmek we esasy media maglumatlaryny goldamak üçin ulgam platformasy hökmünde kärhana toruna ýa-da internete esaslanyp bilner, bu kärhanalara, iri guramalara, operatorlara ýa-da zynjyr ýaly guramalara esaslanýar. multimediýa maglumat ulgamlaryny gurmak, ulanyjylara ýokary hilli multimediýa maglumat hyzmatlaryny bermek üçin ulgam.

1. Hökümet we kärhana sanly habarnamalary gurýar

Ulgam, döwlet edaralary ýa-da iri kärhanalar tarapyndan ofis binasynyň görnükli ýerinde displeý we ýaýlym terminallaryny oturtmak arkaly döredilen multimediýa maglumat neşir ulgamynyň toplumydyr.Medeni wagyz platformasynyň döredilmegi, Marka görkeziş penjiresi.

Sanly belginiň ulanylyşy

2. Bank ýörite ulgamynyň sanly býulleteni

Ulgam, esasy iş zalynda LCD displeýi we oýnamak terminallaryny oturtmak arkaly multimediýa maglumat ýaýratmak ulgamynyň toplumyny döreden öňki elektron displeýiň ornuny tutmak üçin bankyň içinde ulanylýan eýeçilik ulgamy platformasydyr, esasy wezipeleri aşakdakylardyr: Göterim nyrhlary, walýuta hümmeti, gaznalar, obligasiýalar, altyn, maliýe habarlary we ş.m. ýaly hakyky wagtda çykarylan maliýe maglumatlary.Maliýe bilimleri, elektron maliýe, bank işini girizmek.Işgärleri taýýarlamak, okuw mazmuny çeýe tertipleşdirmek üçin şahamça, şahamça ýa-da iş zalyna görä her oýun nokadyna öňünden paýlanyp bilner.Bankyň içerki ýa-da daşarky mahabat platformasy, täze goşulan hyzmat göterijisi.Korporatiw medeniýetiň mahabaty, marka abraýyny ýokarlandyrmak.

Sanly belginiň ulanylyşy-2

3. Lukmançylyk hünäriniň sanly habarnamasy

Ulgam, esasan, multimediýa maglumat ýaýratmak ulgamy toplumy görnüşinde uly ekranly we ýaýlym terminallaryny oturtmak arkaly hassahanadaky kärhana tor platformasyna esaslanýar, derňewiň aýratyn ulanylyşy aşakdakylar: keseller baradaky bilim, saglygy goraýyş süýji keseli ýaly dürli bölümlerde mahabat, ýürek keseli bilen kesellänleriň gündelik durmuşynyň jikme-jiklikleriniň beýany.Aýratyn ambulatoriýa we bölümiň tanyşdyrylyşy, meşhurlygy ýokarlandyrýar, näsaga lukmançylyk bejergisini ýeňilleşdirýär.Abraýly lukman, bilermeniň tanyşdyryşy, näsaga islege görä diagnoz goýmagy aňsatlaşdyrýar, lukmanyň wagtyny gysgaldýar.Näsaglara lukmançylyk tendensiýalaryna düşünmek, hassalaryň baryp görmegini aňsatlaşdyrmak, hassahananyň ykdysady peýdalaryny gowulandyrmak üçin täze dermanlar, bejeriş usullary we täze lukmançylyk gurallary we enjamlary.Gyssagly, hakyky wagtda maglumat ýa-da habarnamalar, hasaba alyş we gyssagly maglumat çykarylyşy netijeliligi ýokarlandyrýar.Lukmançylyk görkezmesi, hassalara maslahat bermegi we maslahat bermegi ýeňilleşdirmek üçin hassahananyň elektron kartasyny görkeziň.Keselhananyň işgärlerine işewürlik ýa-da başga okuw geçirmek üçin islendik wagt, islendik ýerde merkezleşdirilen okuwy uzaklaşdyryň.Surat mahabaty filmi, önüm mahabaty ýaýlymy, hassahananyň marka şekili.Sagdyn durmuş ideýasynyň propagandasy, gowy durmuş endigini goldaýar, jemgyýetiň hal-ýagdaýyny wagyz etmek wezipesine ýetýär.Näsaga peýdaly, hassanyň keýpini sazlaýan we gowy lukman atmosferasyny döredýän sahnalar ýa-da beýleki programmalar.

Sanly belginiň ulanylyşy-3

4. Business Hall sanly habarnamasy

Iş zaly, adatça, müşderilere hyzmat etmek we tölegli, iş zaly multimediýa üçin söwda nokatlarynyň giň geriminde “Unicom” ykjam iri operatorlar ýaly köp sanly söwda nokatlarynyň giň gerimine, mukdaryna, paýlanyşyna degişlidir. içerki maglumat ýaýratmak, okuw, mahabat hyzmatlary we beýleki mahabat we daşarky mahabat amallary ýaly maglumat operasiýa ulgamy.


Iş wagty: 28-2021-nji dekabry